JM Elektro

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov: FLORENC, s.r.o.
Sídlo: Južná trieda 8, 040 01 Košice
IČO: 47 481 609
DIČ: 2023933131
IČ DPH: SK2023933131
Zapísaný v Obchodnom Registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43285/V
Zastúpený: konateľom Jozefom Madzinom
Kontaktné údaje pre dotknutú osobu: +421 948 609 910, info@jmelektro.sk

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží plniť si všetky svoje povinnosti voči Vám, naším zákazníkom. Povinnosť chrániť Vaše osobné údaje a nakladať s nimi podľa určitých pravidiel patrí k nim. Pravidlá ochrany osobných údajov sú definované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie) a zákone NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FLORENC, s.r.o. je vo vzťahu k fyzickým osobám, teda Vám zákazníkom prevádzkovateľom osobných údajov. Cieľom týchto pravidiel je poskytnúť Vám v zrozumiteľnej forme informácie o tom, aké osobné údaje od Vás získavame, z akého dôvodu ich spracovávame, akým spôsobom s nimi nakladáme a ako ich chránime. Uisťujeme Vás, že pri spracovávaní osobných údajov vychádzame zo zásad zakotvených v Nariadení a zákone, tak aby nedošlo k ich zneužitiu a tým k zásahu do Vašich práv (právo na ochranu osobných údajov, právo na ochranu súkromia).

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa používajú tieto základne termíny:

 • Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, na základe ktorej dôjde k identifikovaniu osoby. Osobným údajom je napr. meno, rodné číslo, ale aj lokalizačné údaje, online identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvanie osobných údajov je činnosť vykonávaná s osobným údajom, napr. získavanie osobného údaju, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, likvidácia.
 • Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda VY, náš zákazník.
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je ten, kto spracúva osobné údaje fyzickej osoby, určil si na ich spracúvanie účel a má na to prostriedky. Môže to byť fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt.

FLORENC, s.r.o. pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektuje nasledujúce zákonné zásady.

Zásady spracúvania osobných údajov:

1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti: spracovávanie prebieha na základe platnej legislatívy, každé spracúvanie je vykonávané na legitímnom právnom základe,

2. zásada obmedzenia účelu: osobné údaje sa získavajú len na konkrétny, výslovne uvedený a oprávnený účel,

3. zásada minimalizácie osobných údajov: Spracovávanie je obmedzené na nevyhnutný rozsah daného účelu,

4. zásada správnosti: osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované,

5. zásada minimalizácie uchovávania: spracúvajú sa len nevyhnutné osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu dotknutej osoby,

6. zásada zodpovednosti: za spracúvanie osobných údajov a dodržiavania legislatívy nesie zodpovednosť prevádzkovateľ osobných údajov,

7. zásada integrity a dôvernosti: spracovávanie prebieha tak, aby nedošlo k zničeniu a zneužitiu osobných údajov.


Ktoré údaje spracúvame:

V rámci našej podnikateľskej činnosti dochádza k predaju tovaru a poskytovaniu služieb. Aby mohlo k nim dôjsť potrebujeme získať Vaše osobné údaje, a to konkrétne:

 • meno a priezvisko,
 • adresu (na ktorú dodáme tovar, realizujeme službu alebo servis),
 • telefonický kontakt,
 • príp. emailovú adresu,
 • záznam z kamerového systému (v prípade návštevy našej prevádzky).

Tieto osobné údaje potrebujeme na vyhotovenie faktúry, ktorá je daňovým dokladom. Týmto si plníme povinnosť, ktorú máme uloženú zákonom (zákon č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov).

V prípade osobných údajov získaných záznamom kamerových systémov, ktoré sú nainštalované v našej prevádzke získavame záznamy, ktoré slúžia na ochranu majetku firmy a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov.

Vaše osobné údaje sú pre nás tiež potrebné, ak budeme vybavovať Vaše reklamácie, sťažnosti alebo podnety týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Na našej webovej stránke sa v prípade záujmu môžete na nás obrátiť s otázkou a môžete nám ju zaslať emailom. Tiež sa môžete cez našu webovú stránku prihlásiť na odoberanie noviniek. Touto cestou získame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu. Tieto osobné údaje ďalej nespracúvame, použijeme ich len na kontaktovanie, resp. na zasielanie noviniek. U nás nedochádza k profilovaniu osobných údajov ani k automatickému rozhodovaniu na základe získaných osobných údajov.

Účel spracovávania osobných údajov:

Plnenie daňových povinností, uzatváranie zmlúv, zabezpečenie oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana majetku a zdravia dotknutých osôb.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov:

V prípade, ak osobné údaje získavame na vyhotovenie faktúry a vybavovanie sťažností, ide o plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm .c) Nariadenia. V prípade osobných údajov získavaných pre potreby vyhotovenia zmlúv ide o právny základ zakotvený v čl. 6 ods. b) Nariadenia. Pri získavaní osobných údajov pri monitorovaní priestorov konáme v rámci našich oprávnených záujmov, vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 písm. f)Nariadenia.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme:

Faktúra je daňový doklad, preto ho máme povinnosť poskytovať aj s Vašimi osobnými údajmi daňovému úradu. V prípade poškodenia majetku alebo zdravia v priestoroch našej prevádzky poskytujeme osobné údaje príslušným štátnym orgánom, ktoré sú oprávnené na odhaľovanie kriminality. Pri vybavovaní Vašej reklamácie, ak je to potrebné musíme poskytnúť osobné údaje kontrolným orgánom, orgánom dozoru. To isté platí, ak by sme vybavovali podnet v súvislosti s uplatňovaním osobných údajov.

Ako sú Vaše osobné údaje u nás chránené:

Všetky písomné listiny a informačné systémy s osobnými údajmi sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, k zneužitiu.

Doba uchovávania osobných údajov:

Faktúry 10 rokov. Záznamy kamerového systému 15 dní. Sťažnosti do vybavenia sťažnosti, podnetu. Následne budú všetky osobné údaje likvidované. Emailové adresy do času, kedy si zákazník neuplatní právo na vymazanie, zabudnutie osobných údajov.

Prenos do tretej krajiny:

U nás nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

U nás Vaše osobné údaje nespracúvame automatizovaným rozhodovaním, profilovaním, teda nezhromažďujeme osobné údaje za účelom vyhodnocovania Vášho správania sa.

Informácie o Vašich právach:

Vy ako osoba, ktorej osobné údaje my spracovávame, máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Ak o to požiadate, máte právo získať od nás kópiu dokumentov s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, a to v elektronickej forme, príp. listinnej forme. Kontakt na nás sa nachádza na webovej stránke.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené nesprávne, bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili so zreteľom na účel, na ktorý sa osobné údaje získavajú.

Právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje vymazali, v prípade ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, resp. spracúvali,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov (sťažnosť, podnet na Úrad) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • ak sa Vaše osobné údaje spracovali nezákonne,
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať, lebo tak ustanovuje právo únie, alebo zákon.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje spracúvali v obmedzenej forme, lebo:

 • namietate spracúvanie osobných údajov,
 • spracúvanie je nezákonné, namietate, nechcete, aby došlo k vymazaniu, preto žiadate obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, potrebujete ich VY na preukázanie zákonného nároku a žiadate aby sme ich spracovávali v obmedzenom rozsahu.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich spracúvame v rozpore s Nariadením, zákonom máte právo nás kontaktovať, príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/32 31 32 14.