JM Elektro

Prečo sú revízie elektrozariadení v priemysle dôležité?

Napísané dňa 06.04.2018 o 20:38
 
Prečo sú revízie elektrozariadení v priemysle dôležité?

Pravidelnými revíziami môžeme znížiť riziko požiaru a prípadnej ujmy na zdraví a životoch, ušetríme peniaze, ktoré by sme inak investovali do opravy alebo nadobúdania nových elektrospotrebičov a elektrozariadení. Revízia sa vykonáva podľa platných zákonov, vyhlášok a nariadení vlády.Čo revízia elektrozariadení znamená?Pri revízii elektrozariadenia môže ísť o východiskové revízie elektroinštalácií, periodické revízie stavu elektrických inštalácií, hromozvodov, ručného elektrického náradia, revízie elektrospotrebičov, výpočtovej techniky a elektrických strojov.Prečo vykonávať revízie elektrozariadení?Jedna z vecí, ktorá zaručuje podávanie kvalitných pracovných výkonov na pracovisku, je zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Revíziami elektrozariadení predídete úrazu elektrickým prúdom, je teda nutné vykonávať ich predovšetkým kvôli bezpečnosti manažéra objektu i užívateľov pri prevádzkovaní elektrických rozvodov, elektrozariadení a elektrospotrebičov.

Zistíte, v akom stave elektrozariadenie je a zvyčajne sa odhalí možná príčina poškodenia elektrozariadení ešte skôr, než k nemu dôjde. Môžete ušetriť náklady za opravy alebo nadobúdanie nových elektrozariadení. Pravidelnými revíziami sa znižuje riziko požiarov a ujmy na zdraví a majetku. Intervaly opakovaných revízií sú tiež ustanovené zákonom. Ak revíziu elektrozariadení neurobíte, porušujete zákon a následne môžete byť postihovaný inšpektorátom bezpečnosti práce pri kontrolách alebo vyšetrovaní majetkových škôd a pracovných úrazov.

Platný doklad o revízii elektrozariadení je nevyhnutným dokumentom, ktorým pri úraze elektrickým prúdom u osoby používajúce zariadenia alebo inštaláciu, prevádzkovateľ preukazuje mieru svojho zavinenia. Ak neexistuje protokol elektrorevízie zariadení, je ako vinník úrazu takmer vždy určený prevádzkovateľ objektu, v ktorom úraz nastal. Pokiaľ nie je prevádzkovateľ schopný preukázať sa platným protokolom revízie zariadení, stráca účinnosť aj poistenie proti škode spôsobenej zamestnancom alebo ďalším osobám. Revízia elektrozariadení je jedným zo základných požiadaviek pri certifikácii na ISO. Posúdenie východiskového stavu elektrozariadení je uzákonené zákonnými predpismi.Kto môže vykonávať revízie elektrozariadení?Revízie môže vykonávať iba certifikovaný revízny technik s platným osvedčením pre vykonávanie revízií elektrických zariadení v danom prostredí, ktorý je zamestnancom certifikovanej revíznej firmy. Daná firma musí vlastniť oprávnenie na vykonávanie revízií elektrických zariadení dodávateľským spôsobom a má platné poverenie ku kvalifikovanému prevedeniu elektrorevízií. Ak potrebujete vykonať revíziu vo vašej firme, pokojne nás kontaktujte, všetko zariadime za vás.


1 2 3 4 5 6 7 [>]